– SÅ HÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Barnmissionens behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Barnmissionen skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!


Denna integritetspolicy beskriver hur Barnmissionen behandlar insamlade personuppgifter.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Barnmissionen, vars fullständiga juridiska namn är Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen, org.nr. 846002-8734, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker på ett lagligt och korrekt sätt.

Hur får Barnmissionen dina personuppgifter?

Barnmissionen samlar in personuppgifter i samband med att du skänker en gåva eller tecknar dig som fadder eller på annat sätt önskar information om Barnmissionens arbete.
Barnmissionen kan även samla in personuppgifter från andra källor, såsom från privata och offentliga register, i syfte att komplettera uppgifter om dig som gåvogivare eller fadder.

Vilka uppgifter behandlas?

Barnmissionen behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, postadress, bankkontonummer, bankgiro-nummer, plusgironummer, civilstånd eller uppgifter som i övrigt är nödvändiga för att Barnmissionen ska kunna hantera och administrera ditt fadderskap samt för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig avseende bland annat informationsbrev, tidningsutskick etc.

Varför behandlar Barnmissionen uppgifter om dig?

Barnmissionen kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

• registrera och lagra i Barnmissionens dataregister i syfte att hantera och administrera ditt fadderskap/givarprofil.

• via e-brev, postförsändelse, sociala medier eller sms informera dig om Barnmissionens arbete.

• i övrigt kontakta dig avseende ditt fadderskap/givarprofil eller gåvoärende.

När har Barnmissionen rätt att behandla dina personuppgifter?

Barnmissionen har rätt att behandla dina personuppgifter när du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om Barnmissionen har en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av Barnmissionen. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till service- och underleverantörer samt till myndigheter efter begäran. De service- och underleverantörer som får tillgång till dina personuppgifter, skall alltid ingå ett så kallat biträdesavtal genom vilket underleverantören förbinder sig att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt, enligt gällande lagstiftning.

Överföring till tredje land

Barnmissionen överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Fadder & gåvogivare

Barnmissionen sparar dina personuppgifter under tiden du är aktiv fadder/gåvogivare.
Barnmissionen betraktar dig som aktiv fadder/gåvogivare om:

• du har skänkt minst en gåva under en period på 36 månader.

• du inte har begärt att dina personuppgifter ska raderas inom 36 månader från din senaste gåva.

Om du inte har skänkt en gåva inom perioden enligt ovan eller på annat sätt meddelat att du önskar kvarstå i Barnmissionens register, raderas dina personuppgifter efter 36 månader.

Personal & uppdragstagare
Personuppgifter avseende anställd personal eller personer som på uppdrag av Barnmissionen arvoderats eller omfattats av försäkringsvillkor, sparas i sju år.

Undantag
Vissa personer och/eller organisationer/institutioner har en mångårig relation till Barnmissionen som bygger på andra värden än regelbundna gåvor. I de fall där det bedöms finnas ett ömsesidigt
informations-/kommunikationsvärde över tid, lagras person- och/eller organisationsuppgifter till någon av parterna begär annat. Undantaget skall styrkas genom samtycke.

Vad har du för rättigheter?

Registerutdrag

Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter Barnmissionen behandlar om dig. Din begäran ska vara egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Rätt till radering, begränsning av behandling m.m.

Du har rätt att begära att Barnmissionen raderar dina personuppgifter, begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller överför dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig samt rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Sådan rätt omfattar dock inte behandling av personuppgifter som sker på grund av rättslig skyldighet såsom behandling på grund av bokföringslagen.

Vart ska du vända dig?

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter m.m. skickar du till:

Barnmissionen
Strömgatan 14
212 25 Malmö

Om du begärt ett registerutdrag kommer informationen att skickas till din folkbokföringsadress.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Så här skyddas dina personuppgifter

Barnmissionen värnar din integritet. Barnmissionen vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i varje enskilt fall för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och användning samt i övrigt för att säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Dina personuppgifter lagras i en databas som kräver tvåstegsinloggning av personal med anpassad behörighetsnivå. Vissa uppgifter är krypterade för att ytterligare stärka ditt integritetsskydd.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Barnmissionen kan vidta ändringar av innehållet i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på Barnmissionens webbsida.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Våra kontaktuppgifter:
Barnmissionen
Strömgatan 14
212 25 Malmö
Tel: 040-689 30 40
E-post: info@barnmissionen.se

Denna integritetspolicy är fastställd av styrelsen och gällande från och med publicering på hemsidan.