Du kan vara säker på att din gåva når dem som verkligen behöver den. Hela Barnmissionens arbete bygger på våra givares förtroende, och det vill vi förvalta på bästa vis.

Barnmissionen har ett 90-konto, vilket är en kvalitetssäkring och garanti för att gåvorna används på rätt sätt. 90-konton utfärdas av Svensk Insamlingskontroll som årligen kontrollerar vår verksamhet. Vi har förbundit oss att följa Svensk Insamlingskontrolls anvisningar och kontinuerligt genomgå granskning av bland annat våra redovisningshandlingar.

Enligt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter får högst 25 procent användas till insamling och administration. Men Barnmissionens administrations-, informations- och insamlingskostnader ligger på enbart 13 procent av de totala intäkterna (2021). Barnmissionen har en kultur där varje krona är viktig och vi strävar efter att så stor andel som möjligt av inkomna medel ska gå till sitt rätta ändamål, utan att för den skull tumma på kvaliteten. Vi vill hjälpa så många människor som möjligt för de pengar som vi samlar in.

Barnmissionens verksamhet granskas årligen av auktoriserad revisor, både när det gäller bokslutsarbetet och den löpande driften genom intern kontrollgranskning.

Barnmissionen är medlem i Svenska Missionsrådet som är en paraplyorganisation och mötesplats för 30 kyrkor och kristna organisationer som arbetar för en rättvis och försonad värld.

Barnmissionen samarbetar med en rad partnerorganisationer runt om i världen. Vi är noggranna i valet av samarbetspartner. En partner ska uppfylla en rad kriterier, bland annat ska de ha en årlig kontroll och revision av en auktoriserad revisor. Överenskomna rapporteringsrutiner ska efterlevas. Vår målsättning är att besöka varje partner årligen. Då stämmer vi av och granskar aktiviteter och ekonomi och gör stickprovskontroller i bokföring och arkiv samt oanmälda hembesök hos personer som mottagit hjälp.

Ett av Barnmissionens ledord är öppenhet. Här hittar våra årsredovisningar som visar hur vi förvaltar ekonomin.