Vision

En värld där alla kan leva ett värdigt liv.

Uppdrag

Barnmissionen är en kristen organisation som vill verka för en mer rättvis värld. Med inriktning på utbildning, sociala och humanitära insatser vill vi skapa förutsättningar för ett värdigt liv.

Barnmissionens fokus är barn, ungdom och familjer oavsett kön, etnisk, religiös eller politisk tillhörighet.

Vårt uppdrag utgår från Bibeln, där vi utmanas att hjälpa de mest behövande, att arbeta för rättvisa och upprättelse för fattiga och utsatta.

Värdegrund

Öppenhet

Alla som berörs av Barnmissionens arbete ska kunna känna trygghet i att det genomförs med ett gott förvaltarskap. Vårt arbete ska vara öppet för insyn.

Delaktighet

Att vara aktiv och delaktig är utvecklande och stärker förmågan att förändra.
Alla som deltar i Barnmissionens arbete ska kunna känna sig delaktiga.

Värdighet

Barnmissionens arbete ska genomsyras av respekt för alla människor som berörs.

Hållbarhet

Barnmissionens insatser ska bidra till varaktig förändring, med hänsyn till både människor och miljö.

Lärande

Barnmissionen vill skapa utrymme för lärande i alla delar av verksamheten.