Att stå upp för mänskliga rättigheter och att bekämpa korruption är viktiga delar för att nå Barnmissionens vision om en värld där alla människor kan leva ett värdigt liv.

2010 tog Barnmissionen initiativ till No Corruption Generation, en satsning för att lära den unga generationen goda värderingar och fatta etiskt kloka beslut, samtidigt som den visar vad korruption innebär för ett samhälle och för dess invånare. Barnmissionen arbetar idag aktivt med No Corruption Generation i alla verksamhetsländer.

Barnmissionen driver också ett ständigt arbete för mänskliga rättigheter och barns rättigheter enligt Barnkonventionen.

Mänskliga rättigheter

Barnmissionen arbetar aktivt för att lära barnen i skolorna om mänskliga rättigheter och barnens rättigheter enligt Barnkonventionen. Rättighetsbaserat arbete ska genomsyra Barnmissionens arbete på alla nivåer.

När vi ser att barnens rättigheter inte tillgodoses vill vi uppmuntra människor att hävda sina rättigheter och hjälpa myndigheter att uppfylla sitt ansvar. Det är viktigt att involvera lokalsamhället och lokala myndigheter att delta och ta ansvar, eftersom det är deras skyldighet, men också för att skapa en grund för ett hållbart samhälle.

Barnmissionen arbetar mot diskriminering och för öppenhet, delaktighet och ansvar. Kunskap om Barnkonventionen är viktig, men det är också viktigt att visa hur den införlivas i nationella lagar och vem man ska vända sig till när barnets rättigheter inte tillgodoses.

I Bangladesh har alla barn laglig rätt till utbildning. Ändå går många barn inte i skola, eftersom de måste arbeta eller gifts bort redan som barn. Vår partnerorganisation samlar barn som riskerar att inte få sina rättigheter tillgodosedda och erbjuder dem skolgång. Utbildningen sker i samarbete med lokala statliga skolor.

No Corruption Generation

Bakgrund

Vid Barnmissionens årskonferens, Open Heart Conference 2010, diskuterade alla delegater om vad som var den största orsaken till fattigdom. Alla delegater från både Syd och Nord var överens om att den största orsaken var korruption. Vi hade sedan en diskussion kring vad Barnmissionen gör för att bekämpa den största orsaken till fattigdom. Vi konstaterade att Barnmissionen jobbade mest med symptomen i stället för roten till problemet.

Korruptionen en farlig motståndare

Som chef för Barnmissionen har jag funderat mycket på hur vi skulle kunna närma oss korruptionsproblemet på ett sätt som inte äventyrar vårt arbete och anställda. Att arbeta mot de korrumperade är lika farligt som att stoppa in sitt huvud i en bikupa, röra runt och skrika. Bina kommer att attackera dig och du är helt oskyddad. För en liten organisation som Barnmissionen är det i princip omöjligt att bekämpa de redan korrumperade. Vår kamp mot de korrumperade skulle bli flugans kamp mot den tända glödlampan. Det hade slutat med att vi av utmattning hade fallit ned till marken sönderbrända och döende. Korruptionens resurser är större än Barnmissionens krafter, därför skall vi inte utmana en överväldig motståndare. Men precis som lampan lever av el, lever korruptionen av vanliga människor som föder dem. Därför skall kampen inte bedrivas mot de korrumperade! Kampen skall i stället inrikta sig på att genom utbildning och opinion strypa tillfl ödet av näring till de korrumperade.

En ny generation skall resa sig upp

Min tanke med ”No Corruption Generation” är att vi skall inrikta oss på barn och ungdomar och utbilda dem i korruptionens verkningar. Inspirationen hämtar jag från rörelsen ”A non Smoking Generation” som verkade när jag var ung. När jag gick i grundskolan var det häftigt att röka, man tillhörde det coola gänget om man tillbringade rasterna i rökrutan på skolan, folk såg upp till en och man hade status! Plötsligt kom ”A non Smoking Generation” till vår skola och berättade om rökningens inverkan på våra lungor och kroppar. Vi fick veta baksidan av rökning och hur mycket det kostade min hälsa och samhället. Man hade med sig fakta och starka bilder som jag aldrig glömmer. Plötsligt gick det upp för oss att det inte var häftigt att röka, det var livsfarligt och dumt. ”A Non Smoking generation” fick oss att ta ställning mot rökandet och ta på oss T-shirts, kepsar mm där det stod ”A non Smoking Generation”. När man gör ett kraftigt ställningstagande som ung följer det med resten av livet. Nu har min generation, sextiotalisterna, vuxit upp och är i maktens korridorer. Vad har hänt när vi kom till makten? Vi har infört rökförbud på restauranger, jobb, allmänna platser mm.

Min dröm

Min dröm är att Barnmissionen skall vara med och starta en folkrörelse likt ”A non Smoking Generation” Genom att utbilda och skapa opinion bland barn och ungdomar kring korruptionens verkningar, kan vi forma en ny generation som gör ett starkt ställningstagande mot korruption, som sedan följer med dem resten av livet.

Samlade krafter

Korruption är för ett samhälle vad cancern är för kroppen! Korruptionen finns i alla länder och som cancer sprids den och får fästen på olika vis. Det finns mer eller mindre aggressiva sorter, men alla leder till fördärv och orättvisor.

Eftersom korruptionen är världsomspännande krävs samlade krafter och alla skall känna ett ägande av ”No Corruption Generation” oavsett kön, etnisk, religiös eller politisk tillhörighet. Därför skall vi ha en symbol som alla kan ansluta sig till och förstå innebörden av. Ett gråtande öga är något som alla människor kan förstå och känna med. Det frambringar känslor inom oss och vi vill torka tårarna och trösta den som gråter.

Hur går vi vidare?

Idag har vi en unik möjlighet att använda sociala medier för att sprida ett globalt budskap. Jag tror att vi skall använda dessa möjligheter för att föra ut budskapet och göra det tillgängligt för alla. Symbolen och budskapet skall vara så starkt att alla vill bära symbolen och vara en del av budskapet.

Vi skall verka både globalt via sociala medier samtidigt som vi verkar i vår egen kontext.

Vad behövs nu?

Vi behöver en ”Tankesmedja” där vi samlar kunskap och idéer. Sedan behöver vi sätta ihop ett slagkraftigt material som kan användas i utbildning och opinionssyfte. Vi behöver också finna finansiärer till projektet. Det kan vara statliga medel, företag, föreningar mm som vill lägga grundplåten.

Värderingar

  • En folkrörelse som kan verka globalt och där alla skall känna delaktighet och ägandeskap.
  • En icke våldsrörelse
  • En drogfri rörelse
  • En fristående rörelse med egna stadgar och värdegrund. Den legala formen skall vara av demokratisk natur så som Förening eller liknande.
  • Rörelsen skall verka genom ord, bild och spridande av kunskap.
  • Formgivningen för rörelsen skall vara ungdomlig så att den tilltalar målgruppen.
  • Vi skall aldrig bekämpa enskilda personer, företag, politiska partier eller liknande, utan ett fenomen – korruption.