Ett testamente är något av det finaste som finns. Genom att skriva testamente bestämmer du och ingen annan vad som ska ske med din kvarlåtenskap. Om du väljer att testamentera till Barnmissionen lovar vi att förvalta din gåva så att både du och vi kan känna oss stolta.

Vem kan jag testamentera till?

Du har rätt att testamentera till vem du vill och/eller till vilket ändamål du vill. Det du måste ta hänsyn till är make/maka och/eller barn (bröstarvingar) och deras rätt.

Om du har familj kommer den naturligtvis i första rummet, men du kan vidga kretsen av mottagare genom att inkludera en gåva till ett ideellt ändamål som ligger dig varmt om hjärtat.

Vad kan jag testamentera?

Du kan skänka pengar, föremål, fastigheter och värdepapper. Ett sätt att stödja Barnmissionen är att ge en andel eller att ge det som blir kvar efter att familj och andra förmånstagare har fått sitt. Om du väljer att testamentera till Barnmissionen är gåvan efter mottagandet helt befriad från kapitalvinstskatt.

Hur skriver jag ett testamente?

  • Ett testamente måste vara skriftligt och egenhändigt undertecknat.
  • Det ska vara daterat.
  • Det måste finnas två vittnen, över 15 år, som ska vara närvarande samtidigt.
  • Vittnena får inte vara nära släkt eller arvtagare, men de måste känna dig så pass att de kan intyga att du är ‘vid dina sinnens fulla bruk’ och alltså vet vad du gör.
  • Bevittningen ska formuleras så att det tydligt framgår att vittnena vet och framstår att det är ett testamente de bevittnar. De behöver däremot inte få veta innehållet i testamentet.
  • Tänk på att försöka skriva klart och tydligt så att de efterlevande förstår vad du avsett.
  • Ett testamente kan skrivas för hand, på skrivmaskin eller dator.
  • Om du väljer att inkludera Barnmissionen eller någon annan ideell organisation i ditt testamente, är det viktigt att organisationsnumret finns med eftersom namnet kan ha ändrats när testamentet vinner laga kraft.
  • Barnmissionens organisationsnummer är 846002-8734.

Nedan finner du två olika exempel på hur man kan skriva sitt testamente.

Testamente – exempel 1

Testamente – exempel 2

Ett testamente behöver inte vara svårt att skriva, men det är viktigt att det är tydligt. En god rekommendation är att ta kontakt med någon sakkunnig; en bank, en jurist eller en begravningsbyrå. Det går också bra att kontakta Skandinaviska Barnmissionen om det är något du undrar över.

Ordlista

Arvinge den som ärver enligt arvsordningen.
Arvsklasser finns det tre stycken som tillsammans bildar den legala arvsordningen.
Arvsordningen kallas arvingarnas inbördes turordning. Arvsordningen delar in nära släktingar i tre arvsklasser där barn och deras barn hör till den första. När det inte finns någon arvinge i första klassen kommer nästa arvsklass i fråga. Finns det kanske efter-levande barn får inte släktingar i andra och tredje arvsklassen del av arvet. Arvsordningen kan till viss del ändras genom upprättande av testamente.
Arvslott kallas den del av kvarlåtenskapen som en arvinge ärver enligt lag.
Arvskifte sker efter bodelning. Det innebär att testamentstagare delar upp den avlidnes återstående tillgångar.
Bouppteckning är en dokumentation över de tillgångar och skulder som den avlidne efterlämnat.
Bröstarvinge hit räknas barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Hit hör också adoptivbarn och dennes efterkommande.
Enskild egendom Enskild egendom betyder att egendomen är låst till mottagaren och därmed inte kan tas i anspråk av make/maka/sambo vid t ex en framtida bodelning eller skilsmässa.
Jämkning förfarande då bröstarvinge hävdar sin rätt till laglotten, om testamentet föreskriver annan fördelning av kvarlåtenskapen.
Kvarlåtenskap är den egendom som en avliden person efterlämnar.
Laglott är den del av bröstarvingens arvslott (hälften) som inte kan inskränkas av den avlidne genom ett testamente om inte bröstarvingen lämnar sitt godkännande.
Legat är något bestämt som ges bort genom ett testamente, exempelvis en möbel eller en specificerad summa pengar.
Lösöre Med lösöre menas tillgångar som t ex möbler och andra lösa föremål från hemmet.
Särkullebarn kallas barn som inte är makarnas gemensamma. Särkullebarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders död. Gemensamma barn måste vänta tills båda föräldrarna är döda.
Testator kallas den som upprättar ett testamente.