Barnmissionen är en kristen hjälporganisation som bedriver biståndsarbete i ett flertal länder på tre kontinenter. Barnmissionen finns representerad i hela Norden.

Verksamheten finansieras till huvudsak genom insamlade privata medel från faddrar och enskilda givare från de Nordiska länderna.

Genom Svenska Missionsrådet har vi möjlighet att söka bidrag från Sveriges biståndsmyndighet Sida.

Ett annat viktigt stöd kommer från Second Handbutikerna Öppna Hjärtat.

Barnmissionen har 90-konto vilket är en kvalitetssäkring och garanti för att gåvorna används på rätt sätt. 90-konto utfärdas av Svensk Insamlingskontroll som årligen kontrollerar verksamheten. Enligt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter får högst 25 procent användas till insamling och administration.

Barnmissionen har meriterat sig som en hjälporganisation där inkomna medel bevisligen kommer till sitt rätta ändamål, detta utan höga administrativa kostnader. Barnmissionens låga insamlings-, informations- och administrationskostnader uppgick under 2020 till 11 procent. Läs mer i årsredovisningen som finns offentligt tillgänglig på hemsidan.

Barnmissionen har goda system för intern kontroll vilket bland annat innebär att:

• Verksamheten granskas årligen av auktoriserad revisor.

• Endast tre styrelsemedlemmar äger rätt att genom två i förening teckna stiftelsen.

• Ingen anställd eller annan som är knuten till dess verksamhet äger rätt att enskilt ta emot kontanta gåvor.

• Gåvor skall i första hand av givaren själv insättas på Stiftelsens plus- eller bankgiro.

• Alla ekonomiska förehavanden i den löpande verksamheten skall attesteras av två personer i förening.