Child Development

Via tre team hjälper Barnmissionen församlingar att skapa barnverksamhet för barn som normalt sett inte går i kyrkan. Totalt jobbar Barnmissionen med omkring 60 församlingar om året och försöker inspirera dem till att jobba aktivt i sitt område. Under tolv veckor håller teamet barnmöten, Kiddy Bible Class, med sånger, lekar och undervisning om barns rättigheter, hälsovård med mera. Samtidigt deltar volontärer från kyrkan och lär sig att själva ta ansvar för aktiviteterna. Målsättningen är att barnen ska lära sig om evangeliet, etik och kristna värderingar.

Barnmissionen erbjuder också hälso- och tandvård samt fördjupad utbildning av volontärer och pastorer i de olika lokala församlingarna. Varje år håller Barnmissionen tre läger dit barnen som varit med på Kiddy Bible Class bjuds in. På det sättet når Barnmissionen ut till 5 000 barn varje år.

En fortsättning på Kiddy Bible Class kan vara ett program kallat Kidz Connect. Där får barn i skolåldern chansen till aktivitet och lärande varje vardag, antingen före eller efter skoltid. Även detta program sker i samverkan med de lokala kyrkorna som bidrar med lokaler, volontärer och så vidare. Barnen får chansen att utveckla sina talanger inom bland annat musik, dans, drama, konst och matlagning. De får dessutom lära sig om bland annat bibliska principer och om barns rättigheter och skyldigheter.

Barnmissionen arbetar även mot korruption genom konceptet No Corruption Generation.

I Barnmissionens verksamheter ingår också ett program för att motverka sexövergrepp på barn (SAVE – Save a child from violence and empower them). Många barn är utsatta och Barnmissionen jobbar preventivt genom att informera barn om vad de kan göra för att undvika att det händer dem och hur de ska agera om det skulle hända. Barnmissionen utbildar även föräldrar och volontärer från olika kyrkor i dessa ämnen.

Unite, learn and empower

Unite, Learn and Empower – ULE – är ett utbildningsprogram som riktar sig främst till kvinnor med budskapet att potentialen att ändra sina omständigheter finns inom dem. Programmet, som är treårigt, syftar till att utrusta kvinnorna att bli entreprenörer, att kunna bidra till familjens försörjning och bli aktiva medborgare som engagerar sig i samhällsfrågor.

Just nu går mer än 1 200 kvinnor programmet. De träffas regelbundet i smågrupper tillsammans med en handledare. Genom utbildningen får deltagarna hjälp att själva spara pengar och så småningom få möjlighet att låna investeringskapital för att kunna starta upp egna verksamheter. Utbildningen handlar bland annat om synen på pengar, hur man gör budget och affärsplaner, att ta hand om sina barn, säga nej till våld i hemmet och hur myndigheter fungerar.

Getfarm

I utkanten av Tacloban finns en getfarm som startades efter en fruktansvärd tyfon som drabbade området i november 2013. Syftet med farmen är att ge fattiga bönder en chans till inkomst i väntan på att deras kokosnötsträd, som förstördes av stormen, ska kunna ge skörd igen. Parallellt med getfarmen bedrivs även utbildning för både barn och vuxna om bland annat grönsaksodling.

Katastrofinsatser

Varje år drabbas Filippinerna av ett 20-tal större tyfoner, 100-tals mindre och större jordbävningar samt översvämningar och landras till följd av mycket regn på kort tid under regnperioden. Under naturkatastrofer som dessa involveras Barnmissionen i olika katastrofinsatser.

I huvudsak hjälper vi dem som bor inom de geografiska områden som vi normalt sett arbetar i, men det händer att vi även åker till andra platser för att göra en insats. Exempelvis startade getfarmen i Tacloban efter en sådan katastrofinsats.

Barnmissionen bidrag är framförallt sjukvård, utdelning av mat, filtar, myggnät, kläder och husgeråd. Vi har även team som arbetar med så kallade Child Friendly Spaces. Det är ett avgränsat område endast avsett för barn där de kan få hjälp att bearbeta de traumatiska händelser de varit med om genom lek, sportaktiviteter, pyssel, samtal – och att bara få vara barn.